خط خطی های تنهایی

بیا عاشقی را رعایت کنیم...

اگر نبخشی... وای بر من

بارالها!

ببخش

آنچه را که از بنده ی حقیرت به خطا

 رفت و تورا رنجانید...

 

ببخش بخاطر ستم هایی که برنفس

 خویش روا دیدم و بر تکرارش اصرار ورزیدم...

 

ببخش تمام بدی هایی که در حق

 بندگانت روا دیدم و خواه نا خواه

 حقی را ناحق نمودم..

 

و دلی را به درد آوردم و رنجاندم

 

      دلی که شاید جای تو بود

 و من ...

ببخش بر من، تمام گناهانی را که

آشکار و نهان مرتکب شدم... 

 

ببخش بخاطر ناسپاسی های بسیارم...

 

و ببخش برای بد کرداریم و

 

 اینکه نبودم آنچه که تو

 میخواستی...

اوه

 

اگر خواستم چیزی و برای بدست

آوردنش بی تابی نمودم، مرا ببخش

 

اگر بیشتر از آنچه هستم از تو طلب

کردم، مرا ببخش

اگر شکستم عهدو پیمان و بریدم از

 عشقت مرا ببخش

 

اگر ترسیدم با وجود اینکه تورا به

خلوتم داشتم، مرا ببخش...

 

ببخش و ببخش و ببخش...

 

بخدایی خودت پشیمانم و رسوا

 

که اگر تو نبخشیم 

 

 وای بر من ...

 

وای بر من .. وای بر من..